night bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • night bar

    * kỹ thuật

    quầy rượu đêm

    xây dựng:

    hộp đêm