night club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night club.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • night club

  * kinh tế

  hộp đêm

  * kỹ thuật

  quầy rượu đêm

  xây dựng:

  câu lạc bộ buổi tối

  hộp đêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • night club

  Similar:

  cabaret: a spot that is open late at night and that provides entertainment (as singers or dancers) as well as dancing and food and drink

  don't expect a good meal at a cabaret

  the gossip columnist got his information by visiting nightclubs every night

  he played the drums at a jazz club

  Synonyms: nightclub, club, nightspot