night nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night.

Từ điển Anh Việt

 • night

  /nait/

  * danh từ

  đêm, tối, cảnh tối tăm

  the whole night: suốt đêm, cả đêm

  by night: về đêm

  at night: ban đêm

  night after night: đêm đêm

  night and day: suốt ngày đêm không dứt

  o' nights: (thông tục) về đêm, ban đêm

  tomorrow night: đêm mai

  at (in the) deal of night: lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng

  as black (dark) as night: tôi như đêm

  a dirty night: một đêm mưa bão

  to have (pass) a good night: đêm ngủ ngon

  to have (pass) a bad night: đêm mất ngủ, một đêm ngủ không yên

  night out: tối được nghỉ, tối rảnh việc (người làm); (một) đêm đi chơi không về nhà

  to make a night of it: vui đùa, chơi bời, rượu chè cả đêm

  to turn night into day: lấy đêm làm ngày

  the night of ignorance: cảnh ngu dốt tối tăm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • night

  * kỹ thuật

  đêm

  điện lạnh:

  ban đêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • night

  the time after sunset and before sunrise while it is dark outside

  Synonyms: nighttime, dark

  Antonyms: day

  a period of ignorance or backwardness or gloom

  the period spent sleeping

  I had a restless night

  the dark part of the diurnal cycle considered a time unit

  three nights later he collapsed

  darkness

  it vanished into the night

  a shortening of nightfall

  they worked from morning to night

  the time between sunset and midnight

  he watched television every night

  Similar:

  nox: Roman goddess of night; daughter of Erebus; counterpart of Greek Nyx