night-life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-life.

Từ điển Anh Việt

  • night-life

    * danh từ

    thú vui về đêm