historic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic.

Từ điển Anh Việt

 • historic

  /his'tɔrik/

  * tính từ

  có tính chất lịch sử; được ghi vào lịch sử

  a historic speech: một bài diễn văn lịch sử

  historic times: thời kỳ lịch sử (có sử sách chép lại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • historic

  belonging to the past; of what is important or famous in the past

  historic victories

  historical (or historic) times

  a historical character

  Synonyms: historical

  important in history

  the historic first voyage to outer space