historical school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical school.

Từ điển Anh Việt

  • Historical school

    (Econ) Trường phái lịch sử.

    + Một nhóm các nhà kinh tế Đức thế kỷ XIX mà phương pháp luận và phân tích của họ có ảnh hưởng lớn trong các nước nói tiếng Đức.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • historical school

    a school of 19th century German economists and legal philosophers who tried to explain modern economic systems in evolutionary or historical terms