historically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historically.

Từ điển Anh Việt

 • historically

  * phó từ

  về mặt lịch sử, về phương diện lịch sử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • historically

  throughout history

  historically they have never coexisted peacefully

  with respect to history

  this is historically interesting