historical monument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical monument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical monument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical monument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical monument

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình lịch sử