historical center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical center

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm lịch sử