historical profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical profit

    * kinh tế

    lợi nhuận thực tế