historical and cultural characteristics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical and cultural characteristics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical and cultural characteristics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical and cultural characteristics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical and cultural characteristics

    * kinh tế

    sắc thái lịch sử và văn hóa