historical gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical gallery

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    viện bảo tàng lịch sử