historical model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical model.

Từ điển Anh Việt

  • Historical model

    (Econ) Các mô hình lịch sử.

    + Các mô hình kinh tế có khả năng phân tích các biến đổi vàtình hình trong thế giới hiên thực, đối lập với các mô hình CÂN BẰNG thường nặng tính lý thuyết.