historical information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historical information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historical information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historical information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historical information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông tin lịch sử