historic core of town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic core of town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic core of town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic core of town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic core of town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm lịch sử của thành phố