historicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historicity.

Từ điển Anh Việt

  • historicity

    /,histə'risiti/

    * danh từ

    tính chất lịch sử; tính chất có thực (của một sự kiện)