historic school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic school

    * kinh tế

    trường phái lịch sử