historic high nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic high nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic high giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic high.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic high

    * kinh tế

    giá trị cao nhất lịch sử