historicize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historicize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historicize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historicize.

Từ điển Anh Việt

  • historicize

    * ngoại động từ

    lịch sử hoá

    * nội động từ

    dùng tài liệu lịch sử