historic garden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic garden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic garden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic garden.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic garden

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vườn cây cổ