historic village nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic village nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic village giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic village.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic village

    * kỹ thuật

    làng lịch sử