historic vestige nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic vestige nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic vestige giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic vestige.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic vestige

    * kỹ thuật

    di tích lịch sử