historic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic structure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình lịch sử