historicist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historicist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historicist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historicist.

Từ điển Anh Việt

  • historicist

    * tính từ

    lịch sử chủ nghĩa

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa lịch sử