historic city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic city

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố lịch sử