historic town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

historic town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm historic town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của historic town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • historic town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố lịch sử