hex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hex.

Từ điển Anh Việt

 • hex

  * động từ

  làm ma thuật, bỏ bùa mê

  * danh từ

  bùa ma thuật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hex

  * kỹ thuật

  hình lục giác

  hình sáu cạnh

  hình sáu góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hex

  an evil spell

  a witch put a curse on his whole family

  he put the whammy on me

  Synonyms: jinx, curse, whammy

  cast a spell over someone or something; put a hex on someone or something

  Synonyms: bewitch, glamour, witch, enchant, jinx

  Similar:

  hexadecimal: of or pertaining to a number system having 16 as its base