hexiology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexiology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexiology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexiology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexiology

    * kỹ thuật

    y học:

    sinh thái học