hexacosene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexacosene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexacosene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexacosene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexacosene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    C26H52