hexose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexose.

Từ điển Anh Việt

  • hexose

    /'heksous/

    * danh từ

    (hoá học) Hexoza

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hexose

    a monosaccharide that contains six carbon atoms per molecule