hexastich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexastich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexastich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexastich.

Từ điển Anh Việt

  • hexastich

    * danh từ

    nhóm, đoạn hoặc bài thơ sáu dòng