hexaploid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexaploid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexaploid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexaploid.

Từ điển Anh Việt

  • hexaploid

    * tính từ

    lục bội