hexad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexad.

Từ điển Anh Việt

  • hexad

    /'heksæd/

    * danh từ

    bộ sáu, nhóm sáu

Từ điển Anh Anh - Wordnet