hexadecanol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexadecanol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexadecanol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexadecanol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hexadecanol

  * kỹ thuật

  etan

  hóa học & vật liệu:

  etal

  hexađencanol