hexabasic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexabasic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexabasic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexabasic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexabasic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sáu chức