hexokinase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexokinase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexokinase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexokinase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexokinase

    * kỹ thuật

    y học:

    enzyme xúc tác việc biến đổi glucose thành glucose - 6 - phosphate