hexestrol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexestrol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexestrol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexestrol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hexestrol

    estrogen compound used to treat menstrual irregularities and menopausal symptoms and to prevent pregnancy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).