hexatomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexatomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexatomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexatomic.

Từ điển Anh Việt

  • hexatomic

    /,heksə'tɔmik/

    * tính từ

    (hoá học) có sáu nguyên tử