hexacanth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexacanth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexacanth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexacanth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexacanth

    * kỹ thuật

    y học:

    sán móc, ấu trùng