hexode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexode

    * kỹ thuật

    đèn sáu cực