hexastyle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexastyle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexastyle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexastyle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexastyle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kiểu kiến trúc sáu cột