hexene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexene

    * kỹ thuật

    C6H12