hexagonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexagonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexagonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexagonal.

Từ điển Anh Việt

 • hexagonal

  /hek'sægənl/

  * tính từ

  sáu cạnh

 • hexagonal

  (thuộc) hình sáu góc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hexagonal

  * kỹ thuật

  hình lục giác

  hình sáu cạnh

  lục giác

  sáu cạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hexagonal

  Similar:

  hexangular: having six sides or divided into hexagons