hexahedron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexahedron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexahedron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexahedron.

Từ điển Anh Việt

 • hexahedron

  /'heksə'hedrən/

  * danh từ

  (toán học) khối sáu mặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • hexahedron

  * kỹ thuật

  khối sáu mặt

  xây dựng:

  khối 6 mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hexahedron

  any polyhedron having six plane faces