hexylic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexylic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexylic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexylic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hexylic

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    capryl