for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của for.

Từ điển Anh Việt

 • for

  /fɔ:,fə/

  * giới từ

  thay cho, thế cho, đại diện cho

  to sit for Hanoi: đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)

  to stand for a noun: (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)

  he signed it for me: anh ta ký cái đó thay tôi

  ủng hộ, về phe, về phía

  to be for peace: ủng hộ hoà bình

  hurrah for Vietnam: hoan hô Việt nam, ủng hộ Việt nam

  để, với mục đích là

  for sale: để bán

  for example; for instance: ví dụ, chẳng hạn

  để lấy, để được

  to go for a car: đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe

  to send for a doctor: cho đi mời bác sĩ

  to fight for independence: đấu tranh để giành độc lập

  to hunger for knowledge: khao khát sự hiểu biết

  đến, đi đến

  to leave for Haiphong: đi đến Hải Phòng

  to make for shelter: chạy ra chỗ trú ẩn

  it's getting on for two o'clock: sắp đến hai giờ

  cho

  to buy something for somebody: mua cái gì cho ai

  I can shift for myself: tôi có thể tự xoay sở lấy

  vì, bởi vì

  for want of money: vì thiếu tiền

  to live for each other: sống vì nhau

  please do it for my sake: vì tôi mong anh làm cho điều đó

  to avoid something for fear of accidents: tránh cái gì vì sợ tai nạn

  for many reasons: vì nhiều lẽ

  fomous for something: nổi tiếng vì cái gì

  mặc dù

  for all that: mặc dù tất cả những cái đó

  for all you say: mặc dù những điều anh nói

  for all their mordern weapons, the imperialism will be defeated: mặc dù có vũ khí tối tân, bọn đế quốc sẽ bị đánh bại

  đối với, về phần

  respect one's teachers: lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo

  it's too easy for him: đối với hắn cái đó dễ quá

  for my part; as for me: về phần tôi

  so với, đối với, theo tỷ lệ

  very tall for one's age: rất cao lớn so với tuổi

  trong (thời gian), được (mức là...)

  to last for an hour: kéo dài trong một tiếng đồng hồ

  to walk for three kilometers: đi bộ được ba kilômét

  alas for him!

  thương thay cho nó!

  to be for it

  (từ lóng) phải bị trừng phạt

  to be not long for this world

  gần đất xa trời

  fie for shame!

  thẹn quá! nhục quá!

  for all (aught) I know

  trong chừng mực mà tôi biết

  for all the world

  đúng như, hệt như

  to look for all the world like a monkey: trông hệt như một con khỉ

  for good: mãi mãi, vĩnh viễn

  for certain

  (xem) certain

  for the life of one

  (xem) life

  not for the world!

  không đời nào! không khi nào!

  once for all

  (xem) once

  there as nothing for it but

  (xem) nothing

  too beautiful for words

  đẹp không tả được

  were it not (but, except) for your help, I could not finish it

  nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi không thể làm xong việc đó được

  what... for?

  để làm gì?

  what do you want it for?: anh cần cái đó để làm gì?

  * liên từ

  vì, bởi vì, tại vì