forbid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forbid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forbid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forbid.

Từ điển Anh Việt

 • forbid

  /fə'bid/

  * ngoại động từ forbad, forbade, forbidden

  cấm, ngăn cấm

  smoking strictly forbidden: tuyệt đối cấm hút thuốc lá

  I am forbidden tobacco: tôi bị cấm hút thuốc lá

  to forbid someone wine: cấm không cho ai uống rượu

  to the house: cấm cửa

  time forbids: thời gian không cho phép

  God (Heaven) forbid!

  lạy trời đừng có chuyện đó

 • forbid

  cấm; không giải được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forbid

  command against

  I forbid you to call me late at night

  Mother vetoed the trip to the chocolate store

  Dad nixed our plans

  Synonyms: prohibit, interdict, proscribe, veto, disallow, nix

  Antonyms: permit, allow

  Similar:

  prevent: keep from happening or arising; make impossible

  My sense of tact forbids an honest answer

  Your role in the projects precludes your involvement in the competitive project

  Synonyms: forestall, foreclose, preclude