forbad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forbad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forbad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forbad.

Từ điển Anh Việt

 • forbad

  /fə'bid/

  * ngoại động từ forbad, forbade, forbidden

  cấm, ngăn cấm

  smoking strictly forbidden: tuyệt đối cấm hút thuốc lá

  I am forbidden tobacco: tôi bị cấm hút thuốc lá

  to forbid someone wine: cấm không cho ai uống rượu

  to the house: cấm cửa

  time forbids: thời gian không cho phép

  God (Heaven) forbid!

  lạy trời đừng có chuyện đó