forth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forth.

Từ điển Anh Việt

 • forth

  /fɔ:θ/

  * phó từ

  về phía trước, ra phía trước, lộ ra

  to go back and forth: đi đi lại lại, đi tới đi lui

  to put forth leaves: trổ lá (cây)

  to bring forth a problem: đưa ra một vấn đề

  to sail forth: (hàng hải) ra khơi

  and so forth

  vân vân

  from this time (day) forth

  từ nay về sau

  to far forth

  đến mức độ

  so far forth as

  đến bất cứ mức nào

  * giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) từ phía trong (cái gì) ra, ra khỏi

 • Forth

  (Tech) chương ngữ Forth

 • forth

  về phía trước; từ nay về sau

  and so f.vân vân

  so far f. trong trừng mực ấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • forth

  * kỹ thuật

  về phía trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forth

  a river in southern Scotland that flows eastward to the Firth of Forth

  Synonyms: Forth River

  forward in time or order or degree

  from that time forth

  from the sixth century onward

  Synonyms: forward, onward

  out into view

  came forth from the crowd

  put my ideas forth

  Similar:

  away: from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete)

  ran away from the lion

  wanted to get away from there

  sent the children away to boarding school

  the teacher waved the children away from the dead animal

  went off to school

  they drove off

  go forth and preach

  Synonyms: off