forth (fourth-generation programming language) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forth (fourth-generation programming language) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forth (fourth-generation programming language) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forth (fourth-generation programming language).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • forth (fourth-generation programming language)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ FORTH